Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αρχείο για

07. Το δημόσιο χρέος

Παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του δημοσίου χρέους

Διαβάστε περισσότερα

06. Το ομόλογο

Εξετάζεται το ομολογιακό δάνειο σαν εργαλείο χρηματοδότησης και οι συνθήκες που ιδεατά θα οδηγούσαν στη χρησιμοποίησή του

Διαβάστε περισσότερα

05. Στόχοι της νομισματικής πολιτικής

Εξετάζονται οι στόχοι της νομισματικής πολιτικής και ειδικά οι στόχοι της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

04. Η κεντρική τράπεζα και η λειτουργία της, Μέρος Β’- Η άσκηση νομισματικής πολιτικής

Εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους η κεντρική τράπεζα ασκεί νομισματική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

03. Η κεντρική τράπεζα και η λειτουργία της, Μέρος Α’- Η δημιουργία του χρήματος

Σε αυτό το άρθρο εξετάζουμε πως η κεντρική τράπεζα δημιουργεί χρήμα και τους τρόπους διάθεσής του στην αγορά

Διαβάστε περισσότερα